Anpassa textstorlek
A A A

Sponsringspolicy


Beslutad av AB Bostadens styrelse 2008-10-28. Skriv ut policyn.

Definition

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster. Har inga krav på motprestation avtalats är det inte sponsring utan fråga om gåva eller donation.

Syfte

Sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i ägardirektiv och i företagets affärsplan. All sponsring ska stärka bilden av Bostaden.

Ur ägardirektiv från Umeå KommunFöretag AB (UKF):

”Inom sina verksamhetsområden skall Bostaden medverka i marknadsföring av Umeå kommun som en tillväxtort.”

Ur verksamhetsmål från UKF:

Bostaden ska …”medverka till att utveckla Umeå kommun till en attraktiv bostads-, näringslivs- och universitetsstad.”

Ur affärsplanen för AB Bostaden:

”Bostaden äger och förvaltar bostäder med trygghet i hemmet och närområdet.” ”Bostaden som aktör i kommunen bidrar till bostadsområden med hög grad av integration och gemenskap.”

Ovan nämnda direktiv och uppdrag utgör en bas för på vilket sätt bedömning av sponsringsinsatser ska ske.

Genom att stödja ungdomsverksamhet som arbetar för att så många unga som möjligt ska erbjudas aktiviteter bidrar detta till att öka sammanhållning och trygghet i ett bostadsområde.

Genom att stödja idrottsverksamhet som har framgång både på bredd och elitnivå bidrar detta till att öka Umeås attraktionskraft som tillväxtort.

Riktlinjer

Sponsring ska bedömas utifrån i vilken grad verksamheten

  • stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Bostaden har en stor andel fastigheter
  • når många människor.
  • stödjer elitidrottares roll som förebilder för unga
  • stimulerar flickor/kvinnor att delta i aktiviteter som påverkar jämställdheten i positiv riktning
  • ger företaget goodwill och marknadsför Bostaden som en stark aktör på bostadsmarknaden i Umeå
  • har genomslagskraft på nationell nivå

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som stödjer principerna ovan.

All sponsringsverksamhet som Bostaden deltar i ska präglas av öppenhet och tåla granskning från mediernas och allmänhetens sida.

Avgränsningar

AB Bostadens varumärke ska exponeras tydligt i sammanhang som på alla sätt upplevs som positiva hos Bostadens målgrupper. Bostaden ska inte sponsra sådant som kan förväxlas med välgörenhet, personalvård, stöd åt enskilda eller göras av personliga skäl.

AB Bostaden ska inte sponsra

  • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ
  • politiska partier eller religiösa organisationer
  • företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
  • privatpersoner

AB Bostaden förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Under vissa tidsperioder kan prioriteringar variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

Ansvar

Marknads- och kommunikationsansvarig ansvarar för och fattar beslut om sponsring i samråd med VD för AB Bostaden. I varje avtal om sponsring ska särskilt klargöras den sponsrades ansvar för att redovisa uppnått resultat av sponsringen. Uppföljning Denna sponsorpolicy ska följas upp årligen och anpassas till nya förutsättningar vid behov. Uppföljningen redovisas i styrelsen en gång per år.

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år

Kontakt

 

Anders Hugosson
Marknadschef
Ring: 090-17 75 51 eller
070-611 12 01
Mejla: Anders

Mia Han
Kommunikatör
Ring: 090-17 75 33
Mejla: Mia

Anna Maria Lindgren
Kommunikatör
Ring: 090-17 75 24 eller
070-572 73 68
Mejla: Anna Maria

Anna Wiberg
Kommunikatör
Ring: 090-17 76 60 eller
070-274 62 74
Mejla: Anna

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå