Anpassa textstorlek
A A A
08 oktober 2009

Val av entreprenör överklagas

Bostadens val av entreprenör för nybyggnation på Geografigränd överklagas av NCC. Nu ska Bostaden yttra sig och därefter kommer beslut om eventuell rättelse .

- En sådan här process är helt enligt de spelregler vi alla har att rätta oss efter, säger Ann-Sofi Tapani, VD.

Det är Länsrätten som tagit emot NCCs överklagan, eller överprövning som det formellt kallas.  NCC:s yrkande gäller i första hand att rättelse ska ske genom att anbudet från Lindbäcks Bygg ska förkastas, i andra och tredje hand att poängräkningen ska göras om och i fjärde hand att upphandlingen ska göras om. 

Bostaden ska yttra sig senast 21 oktober och därefter kommer beslut från Länsrätten.

Tidplanen kommer att förskjutas i och med denna överklagan, men det beslut Länsrättens fattar avgör med hur mycket.

- Vi har ändå kvar vårt mål med vad vi vill åstadkomma och min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda ett fint boende på Geografigränd inom två år, betonar Ann-Sofi Tapani.

* * *

Det var en enig utvärderingsgrupp som kom fram till att Lindbäcks bygg hade det starkaste helhetsförslaget. NCC hade det lägsta priset men hade inte ett, enligt utvärderingsgruppen, lika intressant och för Ålidhem anpassat förslag. Framförallt inte med de tre höga punkthus som förslaget innehåller.  Men totalt sett var båda anbuden väldigt nära varandra i värderingen.

BAKGRUND

Efter branden på Geografigränd, startade i maj 2009 en upphandling för att bygga nytt, med målet färdiga bostäder på plats inom två år. 

Förfrågningsunderlaget, utformat för en totalentreprenad, gick ut den 14 maj 2009. Styrande faktorer i underlaget var att nybygget skulle bidra till en utveckling av området och gå i linje med Bostadens mål som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Bland annat fanns ett tydligt krav på att energiförbrukningen i fastigheterna ska klara en gräns för 65 kWh per kvm och år (i jämförelse med byggnormen 110 kWh per kvm och år). Helhetstanken med krav på trivsamma funktionella miljöer både inne och ute var en annan bärande grund för förfrågningsunderlaget.

En annan ny förutsättning var att detaljplanen för kvarteret skulle göras parallellt med att inkomna anbud behandlades.  Det innebar att det fanns möjligheter för anbudsgivarna att ta fram olika lösningar för att tillvarata ljuset, det lokala klimatet och arbeta med egna idéer för byggnadernas placering och utformning.

Tre anbud lämnades; från NCC, Skanska och Lindbäcks Bygg.  De tre anbuden har presenterat olika lösningar för husens placering, utemiljö, byggstomme, arkitektur etc. Antalet lägenheter varierade från 117 (Skanska) till 131 (Lindbäcks Bygg). Lägenheterna är fördelade på 1:or, 2:or och 3:or, något som passar målgruppen på Ålidhem.

Mer information:
Ann-Sofi Tapani
VD
AB Bostaden i Umeå
Tel 0705 82 72 02

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se