Anpassa textstorlek
A A A
01 oktober 2009

Geografigränd - så här kan det komma att se ut

Lindbäcks Bygg har valts som entreprenör för nybyggnationen på Geografigränd 2. Deras förslag fick mest poäng, mycket tätt följd av NCC.

Se bilder och mer detaljer om förslaget >>

”Jag är mycket glad över att vi fått ett förslag som är ekonomiskt genomförbart och också motsvarar de krav vi ställt gällande miljön och andra ”mjuka värden”, säger Ann-Sofi Tapani, VD. De insikter som idag finns om betydelsen av hur människor upplever sitt bostadsområde råder det inga tvivel om. Vi jobbar extra mycket med Ålidhem och har fått en ny chans i ett miljonprogramsområde, fortsätter hon.

-I vårt förfrågningsunderlag var vi mycket tydliga med att 35 procent av värderings-grunden skulle utgå från just mjuka värden. Vår utvärderingsgrupp var helt enig i bedömningen som resulterade i att Lindbäcks Bygg vann. Dels på grund av detta, men också på grund av att deras anbud gav fler lägenheter med mer uthyrningsbar yta.

Lindbäcks förslag övertygade

Innan förfrågan gick ut hade Bostaden träffat Ålidhemsbor för att höra vad som var viktigt för dem när nya hus ska ersätta det gamla. Det som kom fram var bland annat att man vill ha mötesplatser, att det ska finnas en fin kvartersgård med bastu och lokal att hyra. Även utemiljöer där man kan vistas under varmare årstider.  Man har också uttryckt en känsla för Ålidhem som ett område med speciell karaktär – värd att vårda. Lindbäcks Bygg svarar upp mot alla de här önskemålen, som togs hänsyn till i utvärderings-faktorerna.

Den enkla strukturen i förslaget från Lindbäcks Bygg  gör att byggnaderna passar in i befintlig bebyggelse. Förslaget övertygar med sin tydliga idé. En generös yttre miljö ger både historiska associationer till en klassisk gårdsstruktur, samtidigt som den ger avtryck från 2010.

I den sammantagna betygsättningen ligger  Lindbäcks Bygg och NCC väldigt nära varandra. NCC utifrån tre ekonomiskt effektiva koncepthus och Lindbäcks med ett mervärde i fler lägenheter. Men när det gäller Lindbäcks framförallt också genom att förslaget är genomarbetat speciellt för kvarteret på Ålidhem med de bästa lösningarna på samtliga av de parametrar vi efterfrågat.

Enig utvärderingsgrupp

Utvärderingsgruppen som var helt enig i sin bedömning bestod av:  Ann-Sofi Tapani, VD, Ulf Nordwall, fastighetschef,  Folke Parkle, projektledare, Harry Jonsson, IT-chef, Christer Nyhlén, VVS och Energi samt Anna Flatholm, landskapsarkitekt.

- Nu får vi avvakta överklaganstiden  som går ut 12 oktober, säger Ann-Sofi Tapani. Först efter det kan vi gå vidare med en beställningsskrivelse.

Hyresnivåer som på Strombergs väg

Hyrorna för de lägenheter som byggs upp efter branden kommer att motsvara  hyresnivån på Strombergs väg och på våra senast nyproducerade lägenheter på Ålidhem.

Bedömningen är att hyrorna kommer att hamna i intervallet 1200 till 1500 kronor per kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran kommer att ligga på 1300 kronor per kvadratmeter och år. Bostaden har möjlighet att sätta hyrorna på den här nivån på grund av konkurrenskraftig finansiering av projektet.

För en lägenhet på exempelvis 35 kvm bedöms hyran bli ca 4100 kronor per månad och för en lägenhet på 53 kvm ca 5300 kronor per månad.


BAKGRUND

Efter branden på Geografigränd, startade i maj 2009 en upphandling för att bygga nytt, med målet färdiga bostäder på plats inom två år.  Förfrågningsunderlaget, utformat för en totalentreprenad, gick ut den 14 maj 2009. Styrande faktorer i underlaget var att nybygget skulle bidra till en utveckling av området och gå i linje med Bostadens mål som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Bland annat fanns ett tydligt krav på att energiförbrukningen i fastigheterna ska klara en gräns för 65 kWh per kvm och år (i jämförelse med byggnormen 110 kWh per kvm och år). Helhetstanken med krav på trivsamma funktionella miljöer både inne och ute var en annan bärande grund för förfrågningsunderlaget.

En annan ny förutsättning var att detaljplanen för kvarteret skulle göras parallellt med att inkomna anbud behandlades.  Det innebar att det fanns möjligheter för anbudsgivarna att ta fram olika lösningar för att tillvarata ljuset, det lokala klimatet och arbeta med egna idéer för byggnadernas placering och utformning.

Tre anbud lämnades; från NCC, Skanska och Lindbäcks Bygg.  De tre anbuden har presenterat olika lösningar för husens placering, utemiljö, byggstomme, arkitektur etc. Antalet lägenheter varierade från 117 (Skanska) till 131 (Lindbäcks Bygg ). Lägenheterna är fördelade på 1:or, 2:or och 3:or, något som passar målgruppen på Ålidhem.

 

Mer information:

Ann-Sofi Tapani
VD
AB Bostaden i Umeå
Tel 0705 82 72 02


Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se