Med anledning av den artikel om betong som publicerades i VK den 10 augusti vill vi förtydliga hur vi resonerar kring betong kontra trä som byggmaterial.


Bostaden arbetar systematiskt med miljöfrågor och 2008 sjösatte vi vårt program, Miljöfokus, som syftar till att minimera vår miljöpåverkan. För oss är det viktigt att se på helheten och arbeta med alla tre aspekter av hållbarhetsarbete – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Båda materialen har fördelar

Det finns inget material som tydligt är bättre än det andra. Det är många aspekter som spelar in. Betong har sina fördelar och trä sina. När man bygger större flerfamiljshus har betong sina fördelar genom att man får ut mer bostadsyta och får hus som är bättre ljudisolerade och klarar brand, fukt och mögel bättre. Betong har dessutom längre livslängd och de allra flesta bostadshusen står betydligt längre än 50 år och då vinner betongen över trä.

Trä har sina fördelar när man bygger lägre hus, 2–3 våningar höga, eller om man bygger på våningar i och med att trä är betydligt lättare och möjliggör påbyggnader. Vi bor också i en del av landet där det finns bra tillgång till trä.

Om man planerar rätt är klimatbelastningen ungefär den samma mellan trä och betong. Och den klimatdebatt som nu pågår påskyndar att nya metoder utvecklas för både trä och betong, vilket är bra för miljön.

System för miljöbedömning av byggvaror

För att säkerställa att vi använder de bästa och miljövänligaste byggmaterialen kommer vi från och med hösten 2015 att använda oss av ett system för miljöbedömning av byggvaror kallat ”Byggvarubedömningen”. Därigenom kan vi värdera vilka byggmaterial som är bäst för miljö och hälsa. Vi på Bostaden förespråkar således varken betong eller trä, utan vi vill skapa bostäder som är trivsamma och optimerade för att bidra till hållbar utveckling.

Vi kommer naturligtvis att följa forskningen och utvecklingen på området för att på bästa sätt fortsätta vårt arbete med att minimera Bostadens klimatpåverkan.

Vårt miljöarbete

Vi jobbar hårt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och för att det ska bli mer hanterligt har vi delat in det i fem fokusområden: energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Varje område leds av en delprojektledare som med sin projektgrupp jobbar för att förverkliga de uppsatta målen.

Fakta om vårt ekologiska hållbarhetsarbete

  • Fem vindkraftverk som producerar 50 procent av våra fastigheters årliga elförbrukning.
  • Solcellsanläggning på Hållbara Ålidhem om 2650 kvadratmeter – en av Sveriges största som beräknas producera cirka 305 000 kWh per år.
  • Renovering av 405 lägenheter på Hållbara Ålidhem med 35–40 procent lägre energiförbrukning.
  • Målsättning att minska energianvändningen med 20 procent till 2020.
  • Krav om energiförbrukning på 65 kWh/kvm per år i samtliga nyproducerade fastigheter efter 2010.
  • Minskning av CO2-utsläppen med 23 626 kg (40 procent) sedan 2009 i interna transporter.
  • Avfallssortering i 97 procent av alla lägenheter och matavfallssortering i 92 procent.
  • 4 000 lampor utbytta mot LED-lampor med en energibesparing på 800 000 KWh.
  • Sju elbilar.