Målet med Bostadens sponsring är att fortsätta stärka vårt varumärke och samtidigt bidra till att nå våra mål. Det är också viktigt att sponsringen speglar våra kärnvärden, följer vår sponsringspolicy och att pengarna så långt det är möjligt är jämnt fördelade mellan könen.


Enligt Bostadens sponsringspolicy ska sponsring bedömas utifrån i vilken grad verksamheten

  • stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Bostaden har en stor andel fastigheter
  • når många människor
  • stödjer elitidrottares roll som förebilder för unga
  • stimulerar flickor/kvinnor att delta i aktiviteter som påverkar jämställdheten i positiv riktning
  • ger företaget goodwill och marknadsför Bostaden som en stark aktör på bostadsmarknaden i Umeå
  • har genomslagskraft på nationell nivå.

Aktiva avtal och jämn fördelning mellan könen

Vår ambition är att samtliga avtal ska vara så kallade ”aktiva avtal”. Det vill säga vi ska så långt som möjligt ha ett ömsesidigt utbyte i form av gemensamma aktiviteter och avtalen ska ge mervärden för våra hyresgäster i första hand. Till skillnad från ”passiva avtal”, där vårt stöd endast syns i form av logotyp på matchdräkter, arenareklam och så vidare. Sponsringspengarna ska så långt som möjligt fördelas jämnt mellan könen.

Så här såg fördelningen ut 2011:

Jämställd sponsring 

Fördelning mellan olika verksamheter

I år (2012) har Bostaden budgeterat 1 499 600 kr till sponsring med avtal.I det beloppet ingår dessutom en extra summa på 100 000 kr till Umeå FC, efter krav från ägaren. Engångsbeloppet gäller bara för 2012.

Så här ser fördelningen ut mellan olika verksamheter (det extrabelopp som betalts ut till Umeå FC har inte tagits med i beräkningen nedan):

Idrott: 70 procent

Kultur, miljö, social verksamhet: 25,6 procent

Övriga: 4,4 procent