Länkar

Här hittar du länkar som har koppling till Hållbara Ålidhem och som har med hållbarhet att göra.

Boverkets skrift Urbana guldkorn
En hållbar stadsutveckling är en förutsättning för att skapa goda boendemiljöer och en minskad klimatpåverkan. För att främja detta tillsattes Delegationen för hållbara städer som totalt delade ut 357 miljoner kronor till hållbara stadsutvecklingsprojekt. Den sista december 2014 avslutas de nio största projekten som fick merparten av stödet. Här presenteras 25 guldkorn med några av projektens resultat och erfarenheter.

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande
År 2008 bildades i Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan. Medlemmarna kan, förutom i sina egna verksamheter, genom sitt engagemang i nätverket tillsammans arbeta för ett mer hållbart byggande och förvaltande.

Umeå mer miljö
Portalen för Umeåregionens miljöarbete.

Delegationen för hållbara städer

Technical Visits 
Sammanställer tekniska besöksprogram och seminarier för besökare från Sverige och internationellt.

Green Citizens of Europe
Genom miljöprogrammet "LIFE+" har EU-kommissionen beviljat pengar till projektet "Green citizens of Europe". Umeå kommun ska tillsammans med bland annat Bostaden och flera lokala, regionala, nationella och internationella samarbetsparter hitta nya lösningar för samåkning, cykelutlåning vid resecentrum, energieffektivisering och avfallshantering i bostadsområden.

Bostadens delprojekt inom Green Citizens of Europe - Echolog

Be Green Umeå